KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAHANKE: Katso videot: Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

Ensilumi: Lumi saattoi tulla jo jää­däk­seen, arvioi me­teo­ro­lo­gi Oskari Rockas Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta

Mainos: Tutustu Ii­jo­ki­seu­dun si­säl­töön tar­jous­hin­taan, lehti + digi 3 kk 24,90 €! Tilaa tästä.

Kotimaan politiikka
Viimeisin 24 tuntia
Klapit ja villasukat: "Voi olla, että ensi talvena hyvät kuivat klapit ja lämpimät villasukat ovat paras suoja kohoavia energialaskuja vastaan"
Kolumni

Klapit ja vil­la­su­kat: "Voi olla, että ensi talvena hyvät kuivat klapit ja läm­pi­mät vil­la­su­kat ovat paras suoja ko­hoa­via ener­gia­las­ku­ja vas­taan"

04:00
Kuukausi
Eduskunnassa vaaditaan, että Pudasjärveä ja Taivalkoskea halkova valtatie nostetaan Suomen pääväylien joukkoon – perusteluna muun muassa Syötteen investoinnit

Edus­kun­nas­sa vaa­di­taan, että Pu­das­jär­veä ja Tai­val­kos­kea halkova val­ta­tie nos­te­taan Suomen pää­väy­lien jouk­koon – ­pe­rus­te­lu­na muun muassa Syöt­teen in­ves­toin­nit

18.10.2021 07:01 1
Tilaajille
Tupakkamies ratsastaa iltaruskoon – "Kysyessäni eräältä tupakkayhtiön asiamieheltä, kuinka moni heidän yhtiönsä työntekijöistä tupakoi, vastaus oli, että eipä enää juuri kukaan"
Kolumni

Tu­pak­ka­mies rat­sas­taa il­ta­rus­koon – "Ky­syes­sä­ni eräältä tu­pak­ka­yh­tiön asia­mie­hel­tä, kuinka moni heidän yh­tiön­sä työn­te­ki­jöis­tä tu­pa­koi, vastaus oli, että eipä enää juuri kukaan"

14.10.2021 07:14
Meille tärkeät aluevaalit tulossa: "Sote-uudistus on taipunut matkan varrella niin monelle mutkalle, ettei välttämättä hallintohimmeliksi haukutun uudistuksen tarkoitus ole kaikille selvä"
Pääkirjoitus

Meille tärkeät alue­vaa­lit tu­los­sa: "So­te-uu­dis­tus on tai­pu­nut matkan var­rel­la niin monelle mut­kal­le, ettei vält­tä­mät­tä hal­lin­to­him­me­lik­si hau­ku­tun uu­dis­tuk­sen tar­koi­tus ole kai­kil­le selvä"

13.10.2021 04:00
Matkailuala esittää valtioneuvostolle koulujen kesäloman siirtoa – kesälomalle viikkoa ennen juhannusta, kouluun elo–syyskuun vaihteessa

Mat­kai­lu­ala esittää val­tio­neu­vos­tol­le kou­lu­jen ke­sä­lo­man siir­toa – ­ke­sä­lo­mal­le viikkoa ennen ju­han­nus­ta, kouluun elo–­syys­kuun vaih­tees­sa

06.10.2021 14:38
Tilaajille
OAJ:n kyselyyn vastanneista opettajista 57 prosenttia on harkinnut alanvaihtoa – Uhkaako Suomea opettajapula?

OAJ:n ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta opet­ta­jis­ta 57 pro­sent­tia on har­kin­nut alan­vaih­toa – Uhkaako Suomea opet­ta­ja­pu­la?

02.10.2021 21:00
Tilaajille
Kaivoslain esitysluonnos antaa valtaa kunnalle: Asukkaat päättävät, tuleeko kaivosta vaiko ei

Kai­vos­lain esi­tys­luon­nos antaa valtaa kun­nal­le: Asuk­kaat päät­tä­vät, tuleeko kai­vos­ta vaiko ei

02.10.2021 18:00
Tilaajille
Pitäisikö harvaan asutulle maaseudulle muuttavan saada opintolainojaan anteeksi? Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää esiselvityksen alueellisesta opintolainahyvityksestä

Pi­täi­si­kö harvaan asu­tul­le maa­seu­dul­le muut­ta­van saada opin­to­lainojaan an­teek­si? Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö teettää esi­sel­vi­tyk­sen alueel­li­ses­ta opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­ses­tä

02.10.2021 11:14
Tilaajille
Juha Sipilän kolumni: Oma tupa, mistä lupa? – "Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on ollut yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa rakennuslupaprosessia"
Kolumni

Juha Sipilän ko­lum­ni: Oma tupa, mistä lupa? – "Uu­dis­tuk­sen tär­keim­piä ta­voit­tei­ta on ollut yk­sin­ker­tais­taa ja vir­ta­vii­vais­taa ra­ken­nus­lu­pap­ro­ses­sia"

30.09.2021 04:00
"Pohjoiseen virtaa vielä asukkaita ja lomailijoita" – tulevaisuustutkija Ilkka Halavan mielestä planeettakestävyyttä kohti tulee juosta nopeammin ja kaikki voitava täytyy automatisoida

"Poh­joi­seen virtaa vielä asuk­kai­ta ja lo­mai­li­joi­ta" – tu­le­vai­suus­tut­ki­ja Ilkka Halavan mie­les­tä pla­neet­ta­kes­tä­vyyt­tä kohti tulee juosta no­peam­min ja kaikki voitava täytyy au­to­ma­ti­soi­da

27.09.2021 19:00
Tilaajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnon virkistyskäytön strategiasta

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö pyytää lau­sun­to­ja luonnon vir­kis­tys­käy­tön stra­te­gias­ta

27.09.2021 18:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue rakentuu

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue ra­ken­tuu

26.09.2021 12:49
Tilaajille
Immonen: "Elinkustannuksia on välttämätöntä alentaa erityisesti liikkumisen ja asumisen hintaa pienentämällä"
Lukijalta Kolumni

Im­mo­nen: "E­lin­kus­tan­nuk­sia on vält­tä­mä­tön­tä alentaa eri­tyi­ses­ti liik­ku­mi­sen ja asu­mi­sen hintaa pie­nen­tä­mäl­lä"

23.09.2021 16:44
Vanhemmat
"Fossiiliset polttoaineet alas", keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs listaa puolueensa tavoitteeksi
Kolumni

"Fos­sii­li­set polt­to­ai­neet alas", kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Juha Pylväs listaa puo­lueen­sa ta­voit­teek­si

18.09.2021 07:55
Isyyslain korjaamisella kiire: "Nykyinen isyyslaki on johtanut tilanteisiin, jotka eivät palvele lapsen kokonaisetua eivätkä ole kaikissa tilanteissa miehille oikeudenmukaisia", kirjoittaa kansanedustaja
Kolumni

Isyys­lain kor­jaa­mi­sel­la kiire: "Ny­kyi­nen isyys­la­ki on joh­ta­nut ti­lan­tei­siin, jotka eivät palvele lapsen ko­ko­nais­etua eivätkä ole kai­kis­sa ti­lan­teis­sa mie­hil­le oi­keu­den­mu­kai­sia", kir­joit­taa kan­san­edus­ta­ja

09.09.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Ait­ta­kum­pu: "Po­lii­sin toi­min­ta on tur­vat­ta­va"

08.09.2021 16:00
Maakuntaliitot: Poliisin toiminta turvattava harvaan asutuilla alueilla – "Harvaan asuttujen alueiden asukkaiden turvallisuus ei voi olla jokavuotisen budjettikeskustelun armoilla"

Maa­kun­ta­lii­tot: Po­lii­sin toi­min­ta tur­vat­ta­va harvaan asu­tuil­la alueil­la – "Har­vaan asut­tu­jen aluei­den asuk­kai­den tur­val­li­suus ei voi olla jo­ka­vuo­ti­sen bud­jet­ti­kes­kus­te­lun ar­moil­la"

07.09.2021 11:00
Tilaajille
Kunnat ja kuntayhtymät vaativat koronapandemian aiheuttamien kustannusten korvaamista täysimääräisenä

Kunnat ja kun­ta­yh­ty­mät vaa­ti­vat ko­ro­na­pan­de­mian ai­heut­ta­mien kus­tan­nus­ten kor­vaa­mis­ta täy­si­mää­räi­se­nä

27.08.2021 12:19
Pekka Aittakumpu: Autoilu tarvitsee puolustajia – "On tosiasia, että autoilu on usein liian helposti nähty rahan keräämisen kohteena"
Kolumni

Pekka Ait­ta­kum­pu: Autoilu tar­vit­see puo­lus­ta­jia – "On to­sia­sia, että autoilu on usein liian hel­pos­ti nähty rahan ke­rää­mi­sen koh­tee­na"

18.08.2021 11:33
Ravintolarajoitukset jälleen voimaan Pohjois–Pohjanmaalla ja Rovaniemellä – anniskelu päättyy kello 24, aukiolo sallittu kello 01 asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jälleen voimaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä – an­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

13.08.2021 10:40