Syöte: Luon­to­kes­kus uusille vuo­si­kym­me­nil­le uudella näyt­te­lyl­le – "Rak­kau­des­ta luon­toon" muis­tut­taa mitä luonto on meille tehnyt: pitänyt meidät hen­gis­sä!

Umpihankihiihto: Laduton kaira odottaa suk­si­joi­ta – Miltä um­pi­han­ki­hiih­don ki­sa-ase­tel­mat vai­kut­ta­vat?

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kotimaan politiikka
Kuukausi
Puolustusvaliokunta haluaa lisätä Suomen ampumaratojen määrän tuhanteen – "Reserviläiskoulutuksessa ampumataidon ylläpitäminen kivääriradoilla on tärkeää"

Puo­lus­tus­va­lio­kun­ta haluaa lisätä Suomen am­pu­ma­ra­to­jen määrän tu­han­teen – "­Re­ser­vi­läis­kou­lu­tuk­ses­sa am­pu­ma­tai­don yl­lä­pi­tä­mi­nen ki­vää­ri­ra­doil­la on tär­keää"

06.02.2023 09:51 1
Tilaajille
Hallitus sopi yllättäen isosta suojelupaketista valtion maille, pohjoisesta suojellaan vajaat 30 000 hehtaaria  – Pudasjärveltä muun muassa Kuittariaapa ja alueita Syötteeltä

Hal­li­tus sopi yl­lät­täen isosta suo­je­lu­pa­ke­tis­ta valtion maille, poh­joi­ses­ta suo­jel­laan vajaat 30 000 heh­taa­ria – ­Pu­das­jär­vel­tä muun muassa Kuit­ta­riaa­pa ja alueita Syöt­teel­tä

02.02.2023 16:34
Tilaajille
Kolme viidestä aikoo varmasti äänestää eduskuntavaaleissa – puolue on noussut ehdokasta tärkeämmäksi

Kolme vii­des­tä aikoo var­mas­ti ää­nes­tää edus­kun­ta­vaa­leis­sa – puolue on noussut eh­do­kas­ta tär­keäm­mäk­si

21.01.2023 08:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen tarpeita lobataan vaalien alla ärhäkästi – "Em­me halua re­ser­vaa­tik­si, joka tuottaa vain ener­giaa ja työ­voi­maa ul­ko­mail­le"

Poh­jois-Suo­men tar­pei­ta lo­ba­taan vaalien alla är­hä­käs­ti – "Em­me halua re­ser­vaa­tik­si, joka tuottaa vain ener­giaa ja työ­voi­maa ul­ko­mail­le"

18.01.2023 15:10
Tilaajille
Kaleva Median eduskuntavaalikone aukesi ehdokkaille – Kantaa kysytään muun muassa liikennehankkeisiin ja tuulivoimaan

Kaleva Median edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne aukesi eh­dok­kail­le – Kantaa ky­sy­tään muun muassa lii­ken­ne­hank­kei­siin ja tuu­li­voi­maan

18.01.2023 09:43
EU:n metsävallankaappaus on estettävä – Maamme metsiä on voitava hyödyntää vastuullisesti myös tulevaisuudessa
Lukijalta Kolumni

EU:n met­sä­val­lan­kaap­paus on es­tet­tä­vä – Maamme metsiä on voitava hyö­dyn­tää vas­tuul­li­ses­ti myös tu­le­vai­suu­des­sa

17.01.2023 19:00
Tilaajille
Keskusta joutuukin täydentämään listaansa Oulun vaalipiirissä yllättävän poisjäännin takia – "Piirijohtajan puhelin on soinut jo mukavasti"

Kes­kus­ta jou­tuu­kin täy­den­tä­mään lis­taan­sa Oulun vaa­li­pii­ris­sä yl­lät­tä­vän pois­jään­nin takia – "Pii­ri­joh­ta­jan puhelin on soinut jo mu­ka­vas­ti"

17.01.2023 16:22
Tilaajille
Vanhemmat
Tieteellinen totuusko? – Tämä aika kaipaa keskustelua erilaisten tutkijoiden näkökulmista
Kolumni

Tie­teel­li­nen to­tuus­ko? – Tämä aika kaipaa kes­kus­te­lua eri­lais­ten tut­ki­joi­den nä­kö­kul­mis­ta

03.01.2023 18:00 2
Tilaajille
Selvitys julki: Lääkärikäynnistä peritään hyvinvointialueilla 20,90 euroa

Sel­vi­tys julki: Lää­kä­ri­käyn­nis­tä pe­ri­tään hy­vin­voin­ti­alueil­la 20,90 euroa

01.01.2023 14:17
Tilaajille
Tältä Lapin ja Oulun vaalipiirien yhdistäminen näyttäisi – Lapissa vain yksi järisyttävä muutos

Tältä Lapin ja Oulun vaa­li­pii­rien yh­dis­tä­mi­nen näyt­täi­si – Lapissa vain yksi jä­ri­syt­tä­vä muutos

28.12.2022 10:00
Tilaajille
Kustannusten nousu koettelee perheitä – Sähkömarkkina on rikki
Lukijalta Kolumni

Kus­tan­nus­ten nousu koet­te­lee per­hei­tä – Säh­kö­mark­ki­na on rikki

26.12.2022 09:00
Tilaajille
Tällaisin perustein omaishoidon tukea myönnetään ensi vuoden alusta lähtien Pohteen alueella

Täl­lai­sin pe­rus­tein omais­hoi­don tukea myön­ne­tään ensi vuoden alusta lähtien Pohteen alueel­la

23.12.2022 18:00
Tilaajille
Eduskuntavaalien äänestyspaikat tiedossa – Pudasjärvellä viisi äänestysaluetta

Edus­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pai­kat tie­dos­sa – Pu­das­jär­vel­lä viisi ää­nes­tys­aluet­ta

23.12.2022 12:00
Tilaajille
Pohjoisen kansanedustajien mielestä alue tarvitsee vahvaa edunvalvontaa juuri nyt – "Maantieteellinen asema tulee näkyä tulevassa hallitusohjelmassa"

Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jien mie­les­tä alue tar­vit­see vahvaa edun­val­von­taa juuri nyt – "Maan­tie­teel­li­nen asema tulee näkyä tu­le­vas­sa hal­li­tu­soh­jel­mas­sa"

18.12.2022 12:00
Tilaajille
Eduskunnan joululahjarahat jakoon – Pudasjärvelle Kuusamontien ja Ranuantien liikennejärjestelyihin 200 000 euroa

Edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­hat jakoon – Pu­das­jär­vel­le Kuu­sa­mon­tien ja Ra­nuan­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin 200 000 euroa

13.12.2022 14:14
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston varapuheenjohtajaksi on valittu pudasjärveläinen Antti Tihinen

Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si on valittu pu­das­jär­ve­läi­nen Antti Tihinen

11.12.2022 18:02
Tilaajille
Ukrainan sota näkyy selvästi puolustusvoimien sekä reserviläisten toiminnassa myös alueellisesti – Maanpuolustustahto on korkealla

Uk­rai­nan sota näkyy sel­väs­ti puo­lus­tus­voi­mien sekä re­ser­vi­läis­ten toi­min­nas­sa myös alueel­li­ses­ti – Maan­puo­lus­tus­tah­to on kor­keal­la

11.12.2022 13:50
Tilaajille
Huhtikuun eduskuntavaalien ehdokaslistat alkavat olla viittä vaille valmiita Oulun vaalipiirissä

Huh­ti­kuun edus­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat alkavat olla viittä vaille val­mii­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä

10.12.2022 12:00
Tilaajille
Muuallakin kuin kaupungeissa halutaan suojella luontoa – suomalaisia yhdistää rakkaus luontoon
Kolumni

Muual­la­kin kuin kau­pun­geis­sa ha­lu­taan suo­jel­la luontoa – suo­ma­lai­sia yh­dis­tää rakkaus luon­toon

10.12.2022 10:24
Tilaajille
Pudasjärveläinen Marko Ojala vastaanotti ylennyksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston päälliköltä

Pu­das­jär­ve­läi­nen Marko Ojala vas­taan­ot­ti ylen­nyk­sen Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun alue­toi­mis­ton pääl­li­köl­tä

09.12.2022 16:07
Tilaajille