Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kotimaan politiikka
Viikko
Annika Saarikko Pudasjärvellä: Ukrainan sodan ja Venäjä -sulun kaikki vaikutukset itäiseen Suomeen selvitykseen – "Kukaan ei voi nyt varmaksi sanoa millaisiksi naapuruussuhteet Venäjän kanssa kehittyvät"

Annika Saa­rik­ko Pu­das­jär­vel­lä: Uk­rai­nan sodan ja Venäjä -sulun kaikki vai­ku­tuk­set itäi­seen Suomeen sel­vi­tyk­seen – "Kukaan ei voi nyt var­mak­si sanoa mil­lai­sik­si naa­pu­ruus­suh­teet Venäjän kanssa ke­hit­ty­vät"

21.05.2022 18:56
Tilaajille
Lapselle kuuluu lain suoja – abortti on kohdussa elävän lapsen kannalta surullista ja epäoikeudenmukaista
Kolumni

Lap­sel­le kuuluu lain suoja – abortti on koh­dus­sa elävän lapsen kan­nal­ta su­rul­lis­ta ja epä­oi­keu­den­mu­kais­ta

18.05.2022 13:40
Antti Tihinen Pudasjärveltä ehdolle eduskuntavaaleihin

Antti Tihinen Pu­das­jär­vel­tä ehdolle edus­kun­ta­vaa­lei­hin

16.05.2022 13:32
Tilaajille
Tuomo Törmänen ehdolla eduskuntaan – Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus nimesi 14 ehdokasta

Tuomo Tör­mä­nen ehdolla edus­kun­taan – Poh­jois-Poh­jan­maan Ko­koo­mus nimesi 14 eh­do­kas­ta

16.05.2022 11:57
Tilaajille
Kuukausi
Oulun läänin entinen maaherra Eino Siuruainen: Venäjällä hallitsijan arvo riippuu siitä, paljonko hän pystyy valloittamaan alueita – "Tällä hetkellä tämä toteutuu mitä suurimmassa määrin"

Oulun läänin entinen maa­her­ra Eino Siu­ruai­nen: Ve­nä­jäl­lä hal­lit­si­jan arvo riippuu siitä, pal­jon­ko hän pystyy val­loit­ta­maan alueita – "Tällä het­kel­lä tämä to­teu­tuu mitä suu­rim­mas­sa määrin"

15.05.2022 14:00
Tilaajille
Pudasjärveltä löytyy Nato-jäsenyyden kannattajia ja vastustajia – jäsenyys saattaisi tuoda lisävarusteluja Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle

Pu­das­jär­vel­tä löytyy Na­to-jä­se­nyy­den kan­nat­ta­jia ja vas­tus­ta­jia – jä­se­nyys saat­tai­si tuoda li­sä­va­rus­te­lu­ja Pu­das­jär­vel­le ja Tai­val­kos­kel­le

12.05.2022 04:00
Tilaajille
Kun Mauno Koivistolta kysyttiin, mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tuppuraisen mukaan Koiviston vastaus on edelleen ajankohtainen
Kolumni

Kun Mauno Koi­vis­tol­ta ky­syt­tiin, mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan Koi­vis­ton vastaus on edel­leen ajan­koh­tai­nen

11.05.2022 14:57
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto moittii väyläverkon investointiohjelmaa – "Ohjelma jättää huomioimatta pohjoisen Suomen sekä koko Suomen huoltovarmuuden"

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto moittii väy­lä­ver­kon in­ves­toin­ti­oh­jel­maa – "Oh­jel­ma jättää huo­mioi­mat­ta poh­joi­sen Suomen sekä koko Suomen huol­to­var­muu­den"

07.05.2022 17:00
Tilaajille
Liittoutuminen on suoja sotaa vastaan: "Jos valtiojohtomme esittää Nato-jäsenyyttä, äänestän sen puolesta"
Kolumni

Liit­tou­tu­mi­nen on suoja sotaa vas­taan: "Jos val­tio­joh­tom­me esittää Na­to-jä­se­nyyt­tä, ää­nes­tän sen puo­les­ta"

04.05.2022 12:28
Kunnat ratkaisevat tuulivoimarakentamisen: "Tuulivoimarakentamisen hyväksyttävyys katoaa, jos voitot kääritään, mutta haitat jätetään"
Kolumni

Kunnat rat­kai­se­vat tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen: "Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen hy­väk­syt­tä­vyys katoaa, jos voitot kää­ri­tään, mutta haitat jä­te­tään"

04.05.2022 06:00
Pohjois-Pohjanmaan keskustapiiri ja Annika Saarikko Pudasjärvelle toukokuussa

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta­pii­ri ja Annika Saa­rik­ko Pu­das­jär­vel­le tou­ko­kuus­sa

04.05.2022 05:30
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

03.05.2022 10:00
Puoluebarometrin mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin Sdp:hen ja kokoomukseen, enemmistö pitää Marinin hallituksen työtä onnistuneena

Puo­lue­ba­ro­met­rin mukaan suo­ma­lai­set suh­tau­tu­vat myön­tei­sim­min Sdp:hen ja ko­koo­muk­seen, enem­mis­tö pitää Marinin hal­li­tuk­sen työtä on­nis­tu­nee­na

30.04.2022 14:52
Tilaajille
Hanna Sarkkinen: Kriiseistä selvitään yhdessä – "Joudumme kaikki maksamaan Putinin hintoja"

Hanna Sark­ki­nen: Krii­seis­tä sel­vi­tään yhdessä – "­Jou­dum­me kaikki mak­sa­maan Putinin hin­to­ja"

28.04.2022 19:39
Tilaajille
Pudasjärven aluevaltuutetut ovat ehdolla ehdokkaiksi, mutta edessä on pitkä ja mutkikas keskustan karsintasarja – Eduskuntaan tähyävät Anni-Inkeri Törmänen ja Olga Oinas-Panuma kaipaavat päätöksentekoon vakautta, viisautta, pelkäämättömyyttä ja nuorekkuutta

Pu­das­jär­ven alue­val­tuu­te­tut ovat ehdolla eh­dok­kaik­si, mutta edessä on pitkä ja mut­ki­kas kes­kus­tan kar­sin­ta­sar­ja – E­dus­kun­taan tä­hyä­vät An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma kai­paa­vat pää­tök­sen­te­koon va­kaut­ta, vii­saut­ta, pel­kää­mät­tö­myyt­tä ja nuo­rek­kuut­ta

25.04.2022 13:09
Tilaajille
Vanhemmat
NATO:n riskit arvioimatta: "Moni meistä kokee julkisen keskusteluilmapiirin tällä hetkellä kovin yksipuoliseksi ja ahdistavaksi, vaikka juuri nyt kaivattaisiin avointa ja monipuolista erilaisten vaihtoehtojen tarkastelua"
Kolumni

NATO:n riskit ar­vioi­mat­ta: "Moni meistä kokee jul­ki­sen kes­kus­te­lu­il­ma­pii­rin tällä het­kel­lä kovin yk­si­puo­li­sek­si ja ah­dis­ta­vak­si, vaikka juuri nyt kai­vat­tai­siin avointa ja mo­ni­puo­lis­ta eri­lais­ten vaih­to­eh­to­jen tar­kas­te­lua"

20.04.2022 10:40 1
Kansalainen, mietipä tätä: Onko edessä seesteisiä myrskyjä snapsilasissa vai suuria päätöksiä, jotka on pakko tehdä?
Kolumni

Kan­sa­lai­nen, mietipä tätä: Onko edessä sees­tei­siä myrs­ky­jä snap­si­la­sis­sa vai suuria pää­tök­siä, jotka on pakko tehdä?

14.04.2022 06:01
Tilaajille
Polttoaineiden hinnat hirvittävät – "Työmatkakustannusten kasvu risoo heitä, joilla on pitkä työmatka. Jotkut yksittäiset työpaikat ovat korvanneet työntekijöilleen matkakulujen kasvua"
Kolumni

Polt­to­ai­nei­den hinnat hir­vit­tä­vät – "­Työ­mat­ka­kus­tan­nus­ten kasvu risoo heitä, joilla on pitkä työ­mat­ka. Jotkut yk­sit­täi­set työ­pai­kat ovat kor­van­neet työn­te­ki­jöil­leen mat­ka­ku­lu­jen kasvua"

13.04.2022 10:01
S-ryhmä on syvällä politiikassa ja puolueissa – Arinan hallintoneuvostossa poliitikkoja yli kolmannes

S-ryhmä on syvällä po­li­tii­kas­sa ja puo­lueis­sa – Arinan hal­lin­to­neu­vos­tos­sa po­lii­tik­ko­ja yli kol­man­nes

10.04.2022 04:02
Suojaa ja työtä ukrainalaisille – "Työnteko hyödyttää kaikkia osapuolia, sillä Suomi tarvitsee erilaisia osaajia ja ukrainalaiset pakolaiset järkevää tekemistä ja toimeentuloa"
Kolumni

Suojaa ja työtä uk­rai­na­lai­sil­le – "Työn­te­ko hyö­dyt­tää kaikkia osa­puo­lia, sillä Suomi tar­vit­see eri­lai­sia osaajia ja uk­rai­na­lai­set pa­ko­lai­set jär­ke­vää te­ke­mis­tä ja toi­meen­tu­loa"

09.04.2022 16:00