Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koti ja asuminen
Kuukausi
Palovaroittimet siirtyvät pian taloyhtiöiden vastuulle – asukkaan tehtäväksi jää ilmoittaa, kun paristot loppuvat

Pa­lo­va­roit­ti­met siir­ty­vät pian ta­lo­yh­tiöi­den vas­tuul­le – asuk­kaan teh­tä­väk­si jää il­moit­taa, kun pa­ris­tot lop­pu­vat

03.12.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki sulkisi virkistysuimala Puikkarin ovet neljäksi kuukaudeksi säästöjen takia – tilanne puhuttaa uimahallilla

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki sulkisi vir­kis­tys­ui­ma­la Puik­ka­rin ovet nel­jäk­si kuu­kau­dek­si sääs­tö­jen takia – tilanne pu­hut­taa ui­ma­hal­lil­la

01.12.2023 16:03 1
Tilaajille
Pudasjärven koululaiset saivat heijastimia paikalliselta yritykseltä – Liikenneturvan asiantuntija muistuttaa, että malli heijastimen käyttöön opitaan kotoa

Pu­das­jär­ven kou­lu­lai­set saivat hei­jas­ti­mia pai­kal­li­sel­ta yri­tyk­sel­tä – Lii­ken­ne­tur­van asian­tun­ti­ja muis­tut­taa, että malli hei­jas­ti­men käyt­töön opitaan kotoa

29.11.2023 15:00
Tilaajille
Hirvaskosken kartanon Joulupolku-tapahtumassa vilisi tonttuja – kartanon historiaa kuultiin tonttujen kertomana Tonttupolun varrella

Hir­vas­kos­ken kar­ta­non Jou­lu­pol­ku-ta­pah­tu­mas­sa vilisi tont­tu­ja – kar­ta­non his­to­riaa kuul­tiin tont­tu­jen ker­to­ma­na Tont­tu­po­lun var­rel­la

28.11.2023 17:00
Tilaajille
Syöte kiinnostaa edelleen rakennuspaikkana – uuden Vanhakankaan alueen kaavan valmistumista odotetaan

Syöte kiin­nos­taa edel­leen ra­ken­nus­paik­ka­na – uuden Van­ha­kan­kaan alueen kaavan val­mis­tu­mis­ta odo­te­taan

22.11.2023 16:30
Tilaajille
MLL:n Lapsimessut järjestettiin Pirtin Kurkisalissa perinteestä poiketen – Pudasjärven yhdistyksen puheenjohtaja: "Olemme tyytyväisiä"

MLL:n Lap­si­mes­sut jär­jes­tet­tiin Pirtin Kur­ki­sa­lis­sa pe­rin­tees­tä poi­ke­ten – Pu­das­jär­ven yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Olemme tyy­ty­väi­siä"

21.11.2023 12:00
Tilaajille
Kyläkulmien ikäihmisistä huolehdittava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lä­kul­mien ikä­ih­mi­sis­tä huo­leh­dit­ta­va

20.11.2023 14:46
Tilaajille
Joulukuusen saa hakea valtion metsästä luvan kanssa – joulukuusiluvan hankittua puun voi hakea tietyin säädöksin

Jou­lu­kuu­sen saa hakea valtion met­säs­tä luvan kanssa – jou­lu­kuu­si­lu­van han­kit­tua puun voi hakea tietyin sää­dök­sin

23.11.2023 10:51
Tilaajille
Latitude luopuu Pudasjärvellä neljän malminetsintäalueen lupahakemuksista – katso kartta

La­ti­tu­de luopuu Pu­das­jär­vel­lä neljän mal­min­et­sin­tä­alueen lu­pa­ha­ke­muk­sis­ta – katso kartta

18.11.2023 18:00
Tilaajille
Syötteen tulevaisuuden pohdinnassa vahvoilla alueen tiivistäminen – autoton Iso-Syötekin visioitavana

Syöt­teen tu­le­vai­suu­den poh­din­nas­sa vah­voil­la alueen tii­vis­tä­mi­nen – autoton Iso-Syö­te­kin vi­sioi­ta­va­na

18.11.2023 09:22 3
Tilaajille
Syötteen paloaseman säilyttämiseksi kerättiin yhteensä 1089 nimeä – turvallisuuslautakunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila: tällainen aikataulu ei ole kenellekään kiva

Syöt­teen pa­lo­ase­man säi­lyt­tä­mi­sek­si ke­rät­tiin yh­teen­sä 1089 nimeä – tur­val­li­suus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pirkko Mat­ti­la: täl­lai­nen ai­ka­tau­lu ei ole ke­nel­le­kään kiva

17.11.2023 17:00 3
Tilaajille
Pudasjärven Vuokratalot uudistaa ilmettään keskittymällä uudisrakentamiseen – yhtiö myi kesällä osakkeet asunto-osakeyhtiöstä Syötteellä ja rakennuttaa sinne neljä rivitaloa

Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot uu­dis­taa il­met­tään kes­kit­ty­mäl­lä uu­dis­ra­ken­ta­mi­seen – yhtiö myi kesällä osak­keet asun­to-osa­ke­yh­tiös­tä Syöt­teel­lä ja ra­ken­nut­taa sinne neljä ri­vi­ta­loa

08.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Pudasjärven keskustassa Pietarilan talviuintipaikan suosio kasvaa koko ajan, mutta vielä ei pääse avantoon – muutkin Kurenalan talviurheilupaikat odotuttavat harrastajia

Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa Pie­ta­ri­lan tal­vi­uin­ti­pai­kan suosio kasvaa koko ajan, mutta vielä ei pääse avan­toon – muutkin Ku­re­na­lan tal­vi­ur­hei­lu­pai­kat odo­tut­ta­vat har­ras­ta­jia

07.11.2023 13:45
Tilaajille
Pyhäinpäivän perinteiset hirvipeijaiset Livolla – hirviporukkaan on saatu mukaan innokkaita nuoria
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­häin­päi­vän pe­rin­tei­set hir­vi­pei­jai­set Livolla – hir­vi­po­ruk­kaan on saatu mukaan in­nok­kai­ta nuoria

07.11.2023 13:17
Tilaajille
Vanhemmat
Maatilat vähenevät, mutta tuotannon määrä säilyy – Pudasjärvellä lypsykarjatilojen määrä on puolittunut kymmenessä vuodessa

Maa­ti­lat vä­he­ne­vät, mutta tuo­tan­non määrä säilyy – Pu­das­jär­vel­lä lyp­sy­kar­ja­ti­lo­jen määrä on puo­lit­tu­nut kym­me­nes­sä vuo­des­sa

31.10.2023 07:16
Tilaajille
Pirtillä jaetut heijastimet menivät kuin kuumille kiville – taideteoksesta on muovautui heijastinpuu

Pir­til­lä jaetut hei­jas­ti­met menivät kuin kuu­mil­le kiville – tai­de­teok­ses­ta on muo­vau­tui hei­jas­tin­puu

28.10.2023 05:59
Lakimuutos suosii piharakentajia ja työllistää kuntia – rakennustarkastaja on huolissaan eniten paloturvallisuusasioista

La­ki­muu­tos suosii pi­ha­ra­ken­ta­jia ja työl­lis­tää kuntia – ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja on huo­lis­saan eniten pa­lo­tur­val­li­suus­asiois­ta

26.10.2023 09:00
Tilaajille
Pudasjärven Kouvan metsästysseura viettää 40-vuotisjuhlavuottaan – vietetyt peijaiset olivat tälle vuodelle jo toiset

Pu­das­jär­ven Kouvan met­säs­tys­seu­ra viettää 40-vuo­tis­juh­la­vuot­taan – vie­te­tyt pei­jai­set olivat tälle vuo­del­le jo toiset

25.10.2023 09:10
Tilaajille
Korkein hinta kohosi kahteen sataan euroon, kun Pudasjärven kaupunki huutokauppasi tavaraa – hieno soitin myytiin lopulta pilkkahintaan

Korkein hinta kohosi kahteen sataan euroon, kun Pu­das­jär­ven kau­pun­ki huu­to­kaup­pa­si tavaraa – hieno soitin myytiin lopulta pilk­ka­hin­taan

20.10.2023 15:00
Tilaajille
Syyslomaviikolle tekemistä – retkiä, leirejä ja tapahtumia riittää ympäri Pudasjärveä

Syys­lo­ma­vii­kol­le te­ke­mis­tä – retkiä, leirejä ja ta­pah­tu­mia riittää ympäri Pu­das­jär­veä

17.10.2023 05:00
Tilaajille