Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Koti ja asuminen
Viimeisin 24 tuntia
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii ilmoittautua

Poh­jois-Poh­jan­maan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii il­moit­tau­tua

22.05.2022 14:03
Kuukausi
Parempia jääkenttiä ja teitä ja joku nähtävyys – tässä asioita, joita taivalkoskelaisnuoret haluaisivat Taivalkoskella toteuttaa

Pa­rem­pia jää­kent­tiä ja teitä ja joku näh­tä­vyys – tässä asioi­ta, joita tai­val­kos­ke­lais­nuo­ret ha­luai­si­vat Tai­val­kos­kel­la to­teut­taa

20.05.2022 07:31
Tilaajille
Turvatietoisuus auttaa välttämään tapaturmia mökillä – katso muistilista turvalliseen mökkeilyyn

Tur­va­tie­toi­suus auttaa vält­tä­mään ta­pa­tur­mia mökillä – katso muis­ti­lis­ta tur­val­li­seen mök­kei­lyyn

13.05.2022 18:00
Tilaajille
Kylille saadaan turvaa pienillä yhteisillä teoilla – Järjestäytynyt kyläturvallisuustoiminta hyvä lenkki kokonaisuudessa, mutta vastuu on kunnilla

Kylille saadaan turvaa pie­nil­lä yh­tei­sil­lä teoilla – Jär­jes­täy­ty­nyt ky­lä­tur­val­li­suus­toi­min­ta hyvä lenkki ko­ko­nai­suu­des­sa, mutta vastuu on kun­nil­la

28.04.2022 04:01
Tilaajille
Caruna ei katkaise sähköjä maksamattomilta lähiviikkoina – "Pyrimme vähentämään yhteydenottotarvetta asiakaspalveluumme"

Caruna ei kat­kai­se sähköjä mak­sa­mat­to­mil­ta lä­hi­viik­koi­na – "Py­rim­me vä­hen­tä­mään yh­tey­den­ot­to­tar­vet­ta asia­kas­pal­ve­luum­me"

25.04.2022 14:15
Tilaajille
Tekstarit ja soitot: "Eikö kauppoihin saa mitenkään vakuumipakattuja, kuorittuja perunoita?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Eikö kaup­poi­hin saa mi­ten­kään va­kuu­mi­pa­kat­tu­ja, kuo­rit­tu­ja pe­ru­noi­ta?"

24.04.2022 12:30
Vanhemmat
Katso video: Sauna sulaa, mutta miehet kylpevät – Esko Piipponen rakensi talkooväen kanssa jääsaunan Pudasjärven Kouvanjärven rannalle

Katso video: Sauna sulaa, mutta miehet kyl­pe­vät – Esko Piip­po­nen rakensi tal­koo­väen kanssa jää­sau­nan Pu­das­jär­ven Kou­van­jär­ven ran­nal­le

11.04.2022 04:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Ur­hei­lu­hal­li, missä olisi jää­kau­ka­lo tal­vel­la. Sitä voi käyttää lap­ses­ta vaa­riin"

11.04.2022 04:00
Pekka Rönkkö ja Esko Piipponen löylyttelevät jääsaunassa

Pekka Rönkkö ja Esko Piip­po­nen löy­lyt­te­le­vät jää­sau­nas­sa

10.04.2022 17:29
Tilaajille
Taivalkoskelle on imua – Koillismaan tunnettuutta ja muuttajapotentiaalia tutkittiin Taloustutkimuksen toimesta

Tai­val­kos­kel­le on imua – Koil­lis­maan tun­net­tuut­ta ja muut­ta­ja­po­ten­tiaa­lia tut­kit­tiin Ta­lous­tut­ki­muk­sen toi­mes­ta

10.04.2022 17:00
Tilaajille
Tulevaisuudessa palvelut ja tuotteet tuodaan kotiin – näin sivukylillä viihtyvät kaikki eläkeläisestä yritysjohtajaan

Tu­le­vai­suu­des­sa pal­ve­lut ja tuot­teet tuodaan kotiin – näin si­vu­ky­lil­lä viih­ty­vät kaikki elä­ke­läi­ses­tä yri­tys­joh­ta­jaan

06.04.2022 04:03
Tilaajille
Maaseudulla tyhjillään olevat rakennukset halutaan hyötykäyttöön - MTK käynnisti Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen

Maa­seu­dul­la tyh­jil­lään olevat ra­ken­nuk­set ha­lu­taan hyö­ty­käyt­töön - MTK käyn­nis­ti Au­tio­ta­lot ja hil­jai­set kiin­teis­töt hyö­ty­käyt­töön -hank­keen

28.03.2022 15:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä kor­jaus­neu­von­taa ikäih­mi­sil­le? – Pu­das­jär­ven yleisin asun­to­tyyp­pi on oma­ko­ti- tai ri­vi­ta­lo, jotka ovat kes­ki­mää­rin 50 vuotta van­ho­ja.

26.03.2022 05:00
Maaliskuu tuo mukanaan ihanan valon, joka saa niin kasvit kuin tarhuritkin kukoistamaan sisätiloissa – vinkit uuden kasvukauden aloitukseen

Maa­lis­kuu tuo mu­ka­naan ihanan valon, joka saa niin kasvit kuin tar­hu­rit­kin ku­kois­ta­maan si­sä­ti­lois­sa – vinkit uuden kas­vu­kau­den aloi­tuk­seen

20.03.2022 09:00
Tilaajille
Kiinteistöverotuspäätös kannattaa aina tarkistaa – viimeksi yli 500 000 kiinteistönomistajaa maksoi veron myöhässä

Kiin­teis­tö­ve­ro­tus­pää­tös kan­nat­taa aina tar­kis­taa – vii­mek­si yli 500 000 kiin­teis­tön­omis­ta­jaa maksoi veron myö­häs­sä

18.03.2022 14:14
Tilaajille
Polttoainetta ei saa hamstrata kotiin mielin määrin: autotallissa saa säilyttää enintään 60 litraa bensaa ja 200 litraa dieseliä

Polt­to­ai­net­ta ei saa hamst­ra­ta kotiin mielin määrin: au­to­tal­lis­sa saa säi­lyt­tää enin­tään 60 litraa bensaa ja 200 litraa die­se­liä

10.03.2022 16:34
Tilaajille
Kotivara on hyvä olla valmiina – Sähkökatkot ja korona ovat saaneet lappilaiset täydentämään varastojaan

Ko­ti­va­ra on hyvä olla val­mii­na – Säh­kö­kat­kot ja korona ovat saaneet lap­pi­lai­set täy­den­tä­mään va­ras­to­jaan

09.03.2022 11:52
Tilaajille
Painava lumikuorma on riski kattorakenteille – lumenpudotusta ei pidä koskaan tehdä yksin eikä ilman oikeita turvavarusteita

Painava lu­mi­kuor­ma on riski kat­to­ra­ken­teil­le – lu­men­pu­do­tus­ta ei pidä koskaan tehdä yksin eikä ilman oikeita tur­va­va­rus­tei­ta

02.03.2022 08:00
Tilaajille
Tulevaisuuden Pudasjärvellä panostetaan kevyeen liikenteeseen ja tuetaan kotona asumista myös sivukylillä – vaikka asukasluku vähenee, voidaan kasvua saada hyvinvoinnissa

Tu­le­vai­suu­den Pu­das­jär­vel­lä pa­nos­te­taan kevyeen lii­ken­tee­seen ja tuetaan kotona asu­mis­ta myös si­vu­ky­lil­lä – vaikka asu­kas­lu­ku vä­he­nee, voidaan kasvua saada hy­vin­voin­nis­sa

26.02.2022 04:00
Tilaajille
Tekstarit ja soitot : "Nyt on hyvä pudotella talojen katoilta ne lumet, kun lumi on vielä pakkaslunta ja kevyttä siirrellä. Kun kevät tästä joutuu ja lumi vettyy, niin se touhu alkaa olla aika raskasta"", muistuttaa soittaja
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soi­tot : "Nyt on hyvä pu­do­tel­la talojen ka­toil­ta ne lumet, kun lumi on vielä pak­kas­lun­ta ja kevyttä siir­rel­lä. Kun kevät tästä joutuu ja lumi vettyy, niin se touhu alkaa olla aika ras­kas­ta"", muis­tut­taa soit­ta­ja

24.02.2022 14:03