VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Kolumni
Kuukausi
Netissä matka on helppo suunnitella: "Ei voi sanoa, että matkailu olisi helpompaa nykyään, koska parin viime vuoden ajan se on ollut kaikkea muuta kuin helppoa, mutta keveämmällä repulla voi ainakin lähteä matkaan"
Kolumni

Netissä matka on helppo suun­ni­tel­la: "Ei voi sanoa, että mat­kai­lu olisi hel­pom­paa ny­kyään, koska parin viime vuoden ajan se on ollut kaikkea muuta kuin help­poa, mutta ke­veäm­mäl­lä repulla voi ainakin lähteä mat­kaan"

21.01.2022 04:00
Maakunnan vai Oulun hyvinvointialue? Kiinnostus vaaleja kohtaan on hämmentävän vaisua niin poliitikkojen kuin äänestäjien keskuudessa
Kolumni

Maa­kun­nan vai Oulun hy­vin­voin­tia­lue? Kiin­nos­tus vaaleja kohtaan on häm­men­tä­vän vaisua niin po­lii­tik­ko­jen kuin ää­nes­tä­jien kes­kuu­des­sa

20.01.2022 20:00
Polttoaineet kipurajalla – dieselin litrahinta paikoin jo kahdessa eurossa
Kolumni

Polt­to­ai­neet ki­pu­ra­jal­la – ­die­se­lin lit­ra­hin­ta paikoin jo kah­des­sa eurossa

14.01.2022 04:00
Ajokortti maksuttomaksi: " Inssiajon keskittäminen vain muutamaan isompaan kaupunkiin vaarantaisi nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet ajokokeen suorittamiseen ja lisäisi autokoulujen ja perheiden kustannuksia"
Kolumni

Ajo­kort­ti mak­sut­to­mak­si: " Ins­si­ajon kes­kit­tä­mi­nen vain muu­ta­maan isom­paan kau­pun­kiin vaa­ran­tai­si nuorten yh­den­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det ajo­ko­keen suo­rit­ta­mi­seen ja lisäisi au­to­kou­lu­jen ja per­hei­den kus­tan­nuk­sia"

13.01.2022 14:00
Elämysmatkailua Torasvaaraan? –" Meillä on Kumpu-Torasvaaran nattaset Syötteen alueella. Lapin Nattaset ei liiku, mutta eipä siirtyile nattaset Torasvaarassakaan"
Kolumni

Elä­mys­mat­kai­lua To­ras­vaa­raan? –" Meillä on Kum­pu-To­ras­vaa­ran nat­ta­set Syöt­teen alueel­la. Lapin Nat­ta­set ei liiku, mutta eipä siir­tyi­le nat­ta­set To­ras­vaa­ras­sa­kaan"

12.01.2022 04:00
Eriarvoistava kieli: "Epävarmuuden tunne syntyi, kun en kyennyt ilmaisemaan itseäni enkä kertomaan ajatuksiani muille, vaikka minulla olisi ollut paljon sanottavaa"
Kolumni

Eri­ar­vois­ta­va kieli: "E­pä­var­muu­den tunne syntyi, kun en kyennyt il­mai­se­maan itseäni enkä ker­to­maan aja­tuk­sia­ni muille, vaikka minulla olisi ollut paljon sa­not­ta­vaa"

06.01.2022 14:18
Uusi vuosi, sama vitsaus: "Moni tuntuu turhautuneen ja väsyneen koko virukseen, rajoituksiin ja takeltelevaan matkaan kohti sitä uutta normaalia"
Kolumni

Uusi vuosi, sama vit­saus: "Moni tuntuu tur­hau­tu­neen ja vä­sy­neen koko vi­ruk­seen, ra­joi­tuk­siin ja ta­kel­te­le­vaan matkaan kohti sitä uutta nor­maa­lia"

05.01.2022 05:00
Joulun sanomaa  ei ole rajoitettu: " Pohjimmiltaan on kysymys siitä, mitä sisimmässämme koemme. Jouluevankeliumin mukaan ilosanoma Jeesus-lapsesta on tarkoitettu kaikille"
Kolumni

Joulun sanomaa ei ole ra­joi­tet­tu: " Poh­jim­mil­taan on kysymys siitä, mitä si­sim­mäs­säm­me koemme. Jou­lu­evan­ke­liu­min mukaan ilo­sa­no­ma Jee­sus-lap­ses­ta on tar­koi­tet­tu kai­kil­le"

24.12.2021 18:27
Vanhemmat
Joululla on rikas ja pitkä historia –  Nykyinen joulun henki ja tarina syntyi osaltaan myös Charles Dickensin 19. joulukuuta 1843 julkaistusta Joulukertomuksesta
Pääkirjoitus

Jou­lul­la on rikas ja pitkä his­to­ria – Ny­kyi­nen joulun henki ja tarina syntyi osal­taan myös Charles Dic­ken­sin 19. jou­lu­kuu­ta 1843 jul­kais­tus­ta Jou­lu­ker­to­muk­ses­ta

22.12.2021 07:20
Jenne Heikkinen kolumnissaan: "Vihreä utopia uhkaa rajaturvallisuutta"
Kolumni

Jenne Heik­ki­nen ko­lum­nis­saan: "Vihreä utopia uhkaa ra­ja­tur­val­li­suut­ta"

19.12.2021 04:00
Päästöpörssin pitkä polku, maali näkyvissä – "Haittaveron tapaan päästökaupan piti pehmeästi nostaa fossiilisten polttoaineiden hinta riittävän korkealle"
Kolumni

Pääs­tö­pörs­sin pitkä polku, maali nä­ky­vis­sä – "Hait­ta­ve­ron tapaan pääs­tö­kau­pan piti peh­meäs­ti nostaa fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den hinta riit­tä­vän kor­keal­le"

17.12.2021 04:00
Taksonomiako teatteria? – "Vaikka vihreän rahoituksen kriteerit ovat vapaaehtoisia, muodostuu niistä käytännössä pakottava toimintatapa koko suomalaiselle metsäsektorille"
Kolumni

Tak­so­no­mia­ko teat­te­ria? – "Vaikka vihreän ra­hoi­tuk­sen kri­tee­rit ovat va­paaeh­toi­sia, muo­dos­tuu niistä käy­tän­nös­sä pa­kot­ta­va toi­min­ta­ta­pa koko suo­ma­lai­sel­le met­sä­sek­to­ril­le"

08.12.2021 04:00 1
Mitä mediaa luet, kertoo mitä tiedät – "Vastuullisen median ohjenuorat löytyvät sananvapauslaista, painovapauslaista ja journalistin ohjeista"
Pääkirjoitus

Mitä mediaa luet, kertoo mitä tiedät – "Vas­tuul­li­sen median oh­je­nuo­rat löy­ty­vät sa­nan­va­paus­lais­ta, pai­no­va­paus­lais­ta ja jour­na­lis­tin oh­jeis­ta"

03.12.2021 04:00
Pudasjärven matkailu kasvaa ja kehittyy –" Monilla kylillä on vuosikymmenten aikana osattu järjestää elämyksellisiä tapahtumia sekä palveluita mökkiläisille ja muille ohikulkijoille. Näin toimitaan toivottavasti myös tulevaisuudessa"
Kolumni

Pu­das­jär­ven mat­kai­lu kasvaa ja ke­hit­tyy –" Monilla kylillä on vuo­si­kym­men­ten aikana osattu jär­jes­tää elä­myk­sel­li­siä ta­pah­tu­mia sekä pal­ve­lui­ta mök­ki­läi­sil­le ja muille ohi­kul­ki­joil­le. Näin toi­mi­taan toi­vot­ta­vas­ti myös tu­le­vai­suu­des­sa"

02.12.2021 04:00
Muoviämpärikansa – "jokaisen suomalaisen sisällä asuu pieni muoviämpäri"
Kolumni

Muo­vi­äm­pä­ri­kan­sa – "jo­kai­sen suo­ma­lai­sen sisällä asuu pieni muo­viäm­pä­ri"

29.11.2021 08:53
Mistä Syötteelle joulupukki?
Kolumni

Mistä Syöt­teel­le jou­lu­puk­ki?

19.11.2021 20:00
Tilaajille
Vehnäturvaa kannattaa seurata – "Tänään maailmankaupan vehnän ostavat – öljyllään – Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan levottomat maat"
Kolumni

Veh­nä­tur­vaa kan­nat­taa seurata – "Tänään maail­man­kau­pan vehnän ostavat – öl­jyl­lään – Lä­hi-idän ja Poh­jois-Af­ri­kan le­vot­to­mat maat"

19.11.2021 10:50
Kun palelee ja väsyttää – Syksy kaipaisi yhtä positiivisuuteen keskittyvää juhlapyhää
Lukijalta Kolumni

Kun palelee ja vä­syt­tää – Syksy kai­pai­si yhtä po­si­tii­vi­suu­teen kes­kit­ty­vää juh­la­py­hää

10.11.2021 20:05
Tilaajille
Marraskuun ajatelmia
Kolumni

Mar­ras­kuun aja­tel­mia

03.11.2021 04:00
Auvo Turpeinen: Olkaamme ylpeitä Pudasjärveläisiä – "Täällä tekemisen kulttuuriin on kuulunut, että tehty työ puhukoon puolestaan, ja itsensä esille nostaminen on lähennellyt leuhkimista"
Kolumni

Auvo Tur­pei­nen: Ol­kaam­me ylpeitä Pu­das­jär­ve­läi­siä – "Täällä te­ke­mi­sen kult­tuu­riin on kuu­lu­nut, että tehty työ pu­hu­koon puo­les­taan, ja itsensä esille nos­ta­mi­nen on lä­hen­nel­lyt leuh­ki­mis­ta"

29.10.2021 04:00