Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Kolumni
Kolumni

Pu­das­jär­ven kirkko ei si­jait­se kes­kel­lä kylää – Se ai­heut­ti eri­koi­sen kirk­ko­rii­dan, josta seurasi poik­keuk­sel­li­nen hal­lin­to­näy­tel­mä

19.09.2021 06:02
Tilaajille
Kolumni

Uu­siu­tu­vil­la kohti il­mas­to­riih­tä – "Jotta metsien ak­tii­vis­ta hoitoa ja käyttöä voidaan lisätä, esi­täm­me alem­pi­as­tei­sen tie­ver­kon ra­hoi­tuk­sen reilua li­sää­mis­tä. Koil­lis­maal­la tämä tarve näkyy tänä syk­sy­nä, kun Pau­la-myrs­kyn jälkiä kor­ja­taan"

03.09.2021 08:32
Mielipidekirjoitus

Ko­lum­ni: "Nuo­ri­son kuuluu näkyä kylän pin­nas­sa" – tar­vet­ta hen­gai­lu­pai­koil­le löytyy aina, ja se on hyvä

25.08.2021 04:00
Kolumni

Markku Rii­hia­ho: "Eivät us­kon­not ja va­kau­muk­set ole ka­don­neet. Van­ho­jen lisäksi on tullut uusia muo­to­ja, joihin uskovat eivät miellä va­kau­mus­taan us­kon­nok­si"

20.08.2021 04:00
Kolumni

Pekka Ait­ta­kum­pu: Autoilu tar­vit­see puo­lus­ta­jia – "On to­sia­sia, että autoilu on usein liian hel­pos­ti nähty rahan ke­rää­mi­sen koh­tee­na"

18.08.2021 11:33
Kolumni

Onko minun pakko hankkia auto?

31.07.2021 08:00
Mielipidekirjoitus

Velo Poh­jo­sen ko­lum­ni: Viljele ja varjele metsiä, 2020-lu­vul­la­kin – "Metsää on joka ta­pauk­ses­sa vil­jel­tä­vä puun tuo­tan­nol­le lisää, tai entistä te­hok­kaam­min. Miten käy var­je­lun, minkä verran metsää on suo­jel­ta­va jat­kos­sa?"

23.07.2021 10:44
Kolumni

Ko­lum­ni: Miksi työni olisi ar­vok­kaam­paa?

15.07.2021 16:40
Kolumni

Ko­lum­ni: Myrskyn jälkeen

07.07.2021 06:00
Lukijalta Kolumni

Ko­lum­ni: Sel­viy­ty­jän amu­let­ti: "Onko tosi-tv ja ”Sel­viy­ty­jät” sarja kui­ten­kin irvokas pei­li­ku­va tämän päivän ar­vois­ta Suo­mes­sa"

02.07.2021 12:00
Lukijalta Kolumni

Juha Sipilä: Ym­pä­ris­tö on mah­dol­li­suus: "Rat­kai­su­ja voidaan tarjota kah­des­ta suun­nas­ta: pääs­tö­jä pitää toi­saal­ta kyetä vä­hen­tä­mään ja hii­len­si­don­taa taas kyetä li­sää­mään"

28.06.2021 09:00
Kolumni

Ko­lum­ni: Mitä jos tänä kesänä kaikki muut­tuu?

23.06.2021 18:30
Mielipidekirjoitus

Ko­lum­ni: Yh­tei­siä ky­lä­muis­to­ja: "Lap­se­na oli jän­nit­tä­vä elämys tulla käymään syr­jä­ky­läl­tä Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa"

19.06.2021 13:08
Tilaajille
Lukijalta Kolumni

Timo Lii­ka­sen ko­lum­ni: Kirkon ra­ken­ta­jia, ja kor­jaa­jia

11.06.2021 04:00
Kolumni

Lai­ta­kau­pun­gin valot Pu­das­jär­vel­lä – naa­pu­ruu­den kun­niak­si kau­pun­gin­joh­ta­jat ja mer­kit­tä­vät luot­ta­mus­hen­ki­löt kävivät ihas­te­le­mas­sa Hir­vi­suol­la val­ta­tie 20 var­rel­la uutta ra­ja­tolp­paa

10.06.2021 18:00
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta – Janne Heik­ki­nen: "Lii­ken­teen ve­roil­le on oltava vas­ti­net­ta"

03.06.2021 07:50
Kolumni

Mikko Tiirola ko­lum­ni: Taa­lak­sen kirja

28.05.2021 09:00
Lukijalta Kolumni

Kun­ta­vaa­le­ja kohti – Raimo Pii­rai­nen: "Ti­lan­teen hyvä ter­veys­tur­val­li­nen ete­ne­mi­nen vaatii meiltä kai­kil­ta vas­tuul­lis­ta toi­min­taa edel­leen."

27.05.2021 04:00
Kolumni

Jenni Pitko: Tur­pees­sa piilee il­mas­to­rat­kai­su: " Tur­ve­pel­to­jen ala on noin 10 pro­sent­tia pel­toa­las­ta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 pro­sent­tia kai­kis­ta maa­ta­lou­den il­mas­to­pääs­töis­tä"

21.05.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Skeit­ti­par­kin eti­ket­ti kun­niaan – kun ei meillä täällä oikein ole muu­ta­kaan paikkaa rul­la­lau­tai­lul­le

20.05.2021 04:00