Kolumni
Kuukausi
Lukijalta Kolumni

Timo Lii­ka­sen ko­lum­ni: Kirkon ra­ken­ta­jia, ja kor­jaa­jia

11.06.2021 04:00
Kolumni

Lai­ta­kau­pun­gin valot Pu­das­jär­vel­lä – naa­pu­ruu­den kun­niak­si kau­pun­gin­joh­ta­jat ja mer­kit­tä­vät luot­ta­mus­hen­ki­löt kävivät ihas­te­le­mas­sa Hir­vi­suol­la val­ta­tie 20 var­rel­la uutta ra­ja­tolp­paa

10.06.2021 18:00
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta – Janne Heik­ki­nen: "Lii­ken­teen ve­roil­le on oltava vas­ti­net­ta"

03.06.2021 07:50
Kolumni

Mikko Tiirola ko­lum­ni: Taa­lak­sen kirja

28.05.2021 09:00
Lukijalta Kolumni

Kun­ta­vaa­le­ja kohti – Raimo Pii­rai­nen: "Ti­lan­teen hyvä ter­veys­tur­val­li­nen ete­ne­mi­nen vaatii meiltä kai­kil­ta vas­tuul­lis­ta toi­min­taa edel­leen."

27.05.2021 04:00
Kolumni

Jenni Pitko: Tur­pees­sa piilee il­mas­to­rat­kai­su: " Tur­ve­pel­to­jen ala on noin 10 pro­sent­tia pel­toa­las­ta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 pro­sent­tia kai­kis­ta maa­ta­lou­den il­mas­to­pääs­töis­tä"

21.05.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Skeit­ti­par­kin eti­ket­ti kun­niaan – kun ei meillä täällä oikein ole muu­ta­kaan paikkaa rul­la­lau­tai­lul­le

20.05.2021 04:00
Vanhemmat
Kolumni

Kan­sa­lai­sen ko­ro­na­vuo­si: "Suo­mes­sa ei saada vuo­des­sa ra­joil­le pak­ko­tes­taus­ta muiden tapaan, muuten on kirein raja"

13.05.2021 04:00
Kolumni

Työ­elä­mä alkaa usein ke­sä­töis­tä ja en­sim­mäi­sil­lä ko­ke­muk­sil­la voi olla mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia – Nuoret tulisi nähdä kul­lan­ar­voi­si­na työn­te­ki­jöi­nä

28.04.2021 04:00
Kolumni

Yh­tei­söl­li­syy­del­lä ja vä­lit­tä­mi­sel­lä yk­si­näi­syyt­tä vastaan – Kukahan juuri tänään odottaa yh­tey­de­not­toa­si?

21.04.2021 05:04
Kolumni

Kuu­lut­ko kirk­koon – puo­lus­tai­sit­ko maata?

14.04.2021 04:00
Lukijalta Mielipide

Tar­vit­sem­me osaajia ul­ko­mail­ta

13.03.2021 04:00
Lukijalta Kolumni

Olli Im­mo­nen: "Järkeä il­mas­to­hys­te­riaan – po­li­tii­kas­ta on tullut niin ar­vaa­ma­ton­ta, että se vaa­ran­taa maamme teol­li­suu­den toi­min­ta­ky­vyn ja työ­pai­kat. "

12.03.2021 04:00
Lukijalta Kolumni

Reeta Jyl­hän­leh­to: "E­lä­mäs­tä puuttuu muiden ih­mis­ten te­ke­mis­ten seu­rai­lu, kun “ky­lil­tä” ei kan­tau­du kiin­nos­ta­via juttuja kuul­ta­vak­si."

11.03.2021 10:17
Kolumni

Ko­ro­na­ke­vät vol. 2. – On ym­mär­ret­tä­vää, että tässä vai­hees­sa ra­joi­tus­ten ki­ris­ty­mi­nen tuntuu vä­syt­tä­väl­tä

03.03.2021 05:01
Kolumni

Tärkeä elin­voi­maa lisäävä mah­dol­li­suus on Pu­das­jär­vel­lä hyö­dyn­tä­mät­tä – kaa­voi­tuk­ses­ta kun­ta­vaa­li­tee­ma?

17.02.2021 07:15
Kolumni

Läm­pe­ne­vää nä­ky­vis­sä – vain heinä- ja elo­kuus­sa en ole suk­sil­le ko­ti­mai­se­mis­sa pääs­syt, enkä var­mas­ti pää­se­kään

27.01.2021 05:00
Kolumni

Täl­lais­ta on olla 21 vuotta vuonna 2021 – jo­kais­ta su­ku­pol­vea lei­maa­vat omat on­gel­mat

20.01.2021 04:59
Kolumni

"Hetki ker­ral­lan­sa" – monista hyvistä suun­ni­tel­mis­ta nostan esille Pu­das­jär­ven kirkon juh­la­vuo­den

13.01.2021 06:02
Kolumni

Il­mas­to­kamp­pai­lu voisi ottaa oppia hap­po­sa­tei­den tor­jun­nas­ta –kun on intoa, on kuntoa tarttua toimeen

06.01.2021 07:00