Kolumni
Kuukausi
Joskus olisi hyvä ajatella isosti ja rohkeasti – harvaanasuttujen kulttuuritapahtuma Pudasjärvelle
Kolumni

Joskus olisi hyvä aja­tel­la isosti ja roh­keas­ti – har­vaa­na­sut­tu­jen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma Pu­das­jär­vel­le

23.06.2022 08:17
Kalastuksella lisäarvoa matkailulle – kotitarvekalastus hiipuu, mutta matkailukalastukselle ja kalanjalostukselle kysyntää
Kolumni

Ka­las­tuk­sel­la li­sä­ar­voa mat­kai­lul­le – ko­ti­tar­ve­ka­las­tus hiipuu, mutta mat­kai­lu­ka­las­tuk­sel­le ja ka­lan­ja­los­tuk­sel­le ky­syn­tää

17.06.2022 09:01
Ruokohelpi, paju, osmankäämi ja juolukka – kosteikkoviljely kytkeytyy energian huoltovarmuuteemme
Kolumni

Ruo­ko­hel­pi, paju, os­man­kää­mi ja juo­luk­ka – kos­teik­ko­vil­je­ly kyt­key­tyy ener­gian huol­to­var­muu­teem­me

08.06.2022 03:59
Tilaajille
Näin ekoteoilla voi säästää arjessa – enkä puhu nyt sähköautoista
Kolumni

Näin eko­teoil­la voi säästää arjessa – enkä puhu nyt säh­kö­au­tois­ta

01.06.2022 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Politiikka kävi kylässä – aikana entisenä ministerivierailua olisi juhlittu torilla
Kolumni

Po­li­tiik­ka kävi kylässä – aikana en­ti­se­nä mi­nis­te­ri­vie­rai­lua olisi juh­lit­tu torilla

26.05.2022 04:00
Kilpailua ja liikuntaa reilun pelin hengessä – sykähdyttäviä onnen hetkiä ja karvaita pettymyksiä
Kolumni

Kil­pai­lua ja lii­kun­taa reilun pelin hen­ges­sä – sy­käh­dyt­tä­viä onnen hetkiä ja kar­vai­ta pet­ty­myk­siä

25.05.2022 05:00
Tilaajille
Suomi on nyt maailman huomion keskipisteenä, eikä hävetä tarvitse
Kolumni

Suomi on nyt maail­man huomion kes­ki­pis­tee­nä, eikä hävetä tar­vit­se

18.05.2022 05:00
Luotettavaa mediaa tarvitaan
Pääkirjoitus

Luo­tet­ta­vaa mediaa tar­vi­taan

30.04.2022 10:59
Puupelletille ja briketille tuli käyttöä – "Puun tuonnin pysähtyminen Venäjältä ja maakaasun sekä raakaöljyn tulevaisuus nostivat kotimaisen metsäenergian taas pöydälle"
Kolumni

Puu­pel­le­til­le ja bri­ke­til­le tuli käyttöä – "Puun tuonnin py­säh­ty­mi­nen Ve­nä­jäl­tä ja maa­kaa­sun sekä raa­ka­öl­jyn tu­le­vai­suus nos­ti­vat ko­ti­mai­sen met­sä­ener­gian taas pöy­däl­le"

21.04.2022 04:00
Polttoaineiden hinnat hirvittävät – "Työmatkakustannusten kasvu risoo heitä, joilla on pitkä työmatka. Jotkut yksittäiset työpaikat ovat korvanneet työntekijöilleen matkakulujen kasvua"
Kolumni

Polt­to­ai­nei­den hinnat hir­vit­tä­vät – "­Työ­mat­ka­kus­tan­nus­ten kasvu risoo heitä, joilla on pitkä työ­mat­ka. Jotkut yk­sit­täi­set työ­pai­kat ovat kor­van­neet työn­te­ki­jöil­leen mat­ka­ku­lu­jen kasvua"

13.04.2022 10:01
Tulevaisuus on utuinen: "Sota on Euroopassa ollut läsnä lähes aina, mutta nyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan entistä vaarallisempana"
Kolumni

Tu­le­vai­suus on utui­nen: "Sota on Eu­roo­pas­sa ollut läsnä lähes aina, mutta nyt Venäjän hyö­kät­tyä Uk­rai­naan entistä vaa­ral­li­sem­pa­na"

09.04.2022 04:00
Dokumentointi herättää eloon – "Olen kiitollinen niille ihmisille, jotka ovat kuvanneet ja kirjoittaneet silloin sata vuotta sitten, vaikka arjessa on varmasti ollut paljon muutakin huolehdittavaa"
Kolumni

Do­ku­men­toin­ti he­rät­tää eloon – "Olen kii­tol­li­nen niille ih­mi­sil­le, jotka ovat ku­van­neet ja kir­joit­ta­neet silloin sata vuotta sitten, vaikka arjessa on var­mas­ti ollut paljon muu­ta­kin huo­leh­dit­ta­vaa"

08.04.2022 09:28
Sen piti olla tavallinen vapaapäivä, kuten yleensä torstait kalenterissani ovat – Päivä kalenterissa oli 24. helmikuuta. Se muutti maailman.
Kolumni

Sen piti olla ta­val­li­nen va­paa­päi­vä, kuten yleensä tors­tait ka­len­te­ris­sa­ni ovat – Päivä ka­len­te­ris­sa oli 24. hel­mi­kuu­ta. Se muutti maail­man.

02.04.2022 04:00
Sananvapaus on huoltovarmuutta – "Vaikka joku mediataho saataisiinkin saunottua valtiojohdon kritiikittömäksi äänitorveksi, toimittajat nousisivat kapinaan."
Kolumni

Sa­nan­va­paus on huol­to­var­muut­ta – "Vaikka joku me­dia­ta­ho saa­tai­siin­kin sau­not­tua val­tio­joh­don kri­tii­kit­tö­mäk­si ää­ni­tor­vek­si, toi­mit­ta­jat nou­si­si­vat ka­pi­naan."

30.03.2022 06:00
Kotimaisen puun merkitys nousi taas – "Metsäteollisuuden ansiosta puuvoima ohitti öljyvoiman ja palasi maamme perusvoimaksi, energian ykköseksi. Se tapahtui vuonna 2012"
Mielipidekirjoitus

Ko­ti­mai­sen puun mer­ki­tys nousi taas – "­Met­sä­teol­li­suu­den an­sios­ta puu­voi­ma ohitti öl­jy­voi­man ja palasi maamme pe­rus­voi­mak­si, ener­gian yk­kö­sek­si. Se ta­pah­tui vuonna 2012"

24.03.2022 10:59
Valmiutta nostettava: "Onko turvallisuutemme taattu ja onko meillä kaikissa tilanteissa ruokaa ja energiaa tarjolla?"
Kolumni

Val­miut­ta nos­tet­ta­va: "Onko tur­val­li­suu­tem­me taattu ja onko meillä kai­kis­sa ti­lan­teis­sa ruokaa ja ener­giaa tar­jol­la?"

19.03.2022 18:02
Ruuan ja energian huoltovarmuus
Kolumni

Ruuan ja ener­gian huol­to­var­muus

18.03.2022 04:00
Mitä sinä ottaisit mukaan? – Ukrainalaisille osoitettavan tuen lisäksi nämä kuvat ovat herättäneet toisenlaisenkin kysymyksen. Mitä sinä ottaisit mukaan, mikäli joutuisit lähtemään äkkiä sodan alta pois.
Pääkirjoitus

Mitä sinä ot­tai­sit mukaan? – Uk­rai­na­lai­sil­le osoi­tet­ta­van tuen lisäksi nämä kuvat ovat he­rät­tä­neet toi­sen­lai­sen­kin ky­sy­myk­sen. Mitä sinä ot­tai­sit mukaan, mikäli jou­tui­sit läh­te­mään äkkiä sodan alta pois.

17.03.2022 04:00
Luovuuden merkitys ihmisen hyvinvoinnille: "Pystymme tekemään mitä vain ja voimaantumaan uusista oivalluksista sekä pärjäämään haluamallamme tavalla"
Kolumni

Luo­vuu­den mer­ki­tys ihmisen hy­vin­voin­nil­le: "Pys­tym­me te­ke­mään mitä vain ja voi­maan­tu­maan uusista oi­val­luk­sis­ta sekä pär­jää­mään ha­lua­mal­lam­me ta­val­la"

11.03.2022 08:06
Uusi aika – "Reilussa viikossa monien asioiden tärkeysjärjestys muuttui koko läntisessä maailmassa. Sydän ja ajatukset ovat Ukrainan kansan puolella"
Kolumni

Uusi aika – "Rei­lus­sa vii­kos­sa monien asioi­den tär­keys­jär­jes­tys muuttui koko län­ti­ses­sä maail­mas­sa. Sydän ja aja­tuk­set ovat Uk­rai­nan kansan puo­lel­la"

10.03.2022 09:08