Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Pudasjärven seurakunnan ja SPR:n suunnitelmissa jakaa 1 500 kappaletta ruokakortteja – Elämän eväitä -projektiin haetaan EU-rahaa

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan ja SPR:n suun­ni­tel­mis­sa jakaa 1 500 kap­pa­let­ta ruo­ka­kort­te­ja – Elämän eväitä -p­ro­jek­tiin haetaan EU-ra­haa

03.06.2023 09:00
Tilaajille
Riekinkankaan hautausmaan katetulle hirsiaidalle korjaussuunnitelma – Pudasjärven seurakunnan suunnitelmissa aidan kunnostus lähivuosina

Rie­kin­kan­kaan hau­taus­maan ka­te­tul­le hir­si­ai­dal­le kor­jaus­suun­ni­tel­ma – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan suun­ni­tel­mis­sa aidan kun­nos­tus lä­hi­vuo­si­na

01.06.2023 09:14
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remontti etenee – pintamaiden kuorinta alkaa tällä viikolla

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mont­ti etenee – pin­ta­mai­den kuo­rin­ta alkaa tällä vii­kol­la

31.05.2023 10:10
Tilaajille
Sateinen helatorstai liikutti pudasjärveläisiä – torimessu siirtyi sisätiloihin ja iltapäivällä kahviteltiin kansanedustajan kanssa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­tei­nen he­la­tors­tai lii­kut­ti pu­das­jär­ve­läi­siä – to­ri­mes­su siirtyi si­sä­ti­loi­hin ja il­ta­päi­väl­lä kah­vi­tel­tiin kan­san­edus­ta­jan kanssa

26.05.2023 06:15
Tilaajille
Taivalkosken kirkon peruskorjaus siirtyy vuodelle 2024 – Kirkkoherra Tuomo Törmänen: "Tämä ei ollut yllätys"

Tai­val­kos­ken kirkon pe­rus­kor­jaus siirtyy vuo­del­le 2024 – Kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen: "Tämä ei ollut yl­lä­tys"

23.05.2023 13:31
Tilaajille
Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku Sarakylässä

Kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vän sep­pe­leen­las­ku Sa­ra­ky­läs­sä

22.05.2023 11:28
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärven seurakunnalle ylijäämäinen tilinpäätös – seurakunnan kirkollisverotulojen kertymä oli kertomusvuonna 1,193 miljoonaa euroa.

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nal­le yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös – seu­ra­kun­nan kir­kol­lis­ve­ro­tu­lo­jen kertymä oli ker­to­mus­vuon­na 1,193 mil­joo­naa euroa.

04.05.2023 15:00
Tilaajille
Kirkollinen lainsäädäntö 2020-luvulle – Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia myös paikallistasolle
Kolumni

Kir­kol­li­nen lain­sää­dän­tö 2020-lu­vul­le – Uu­dis­tuk­sel­la on mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia myös pai­kal­lis­ta­sol­le

03.05.2023 05:00
Tilaajille
Seurakuntakodin piharemontti käynnistyy – Turvallinen kulkuyhteys seurakuntakodille pyritään järjestämään koko remontin ajan, joko pääovesta tai viraston- ja varhaiskasvatuksen ovesta.

Seu­ra­kun­ta­ko­din pi­ha­re­mont­ti käyn­nis­tyy – Tur­val­li­nen kul­ku­yh­teys seu­ra­kun­ta­ko­dil­le py­ri­tään jär­jes­tä­mään koko re­mon­tin ajan, joko pää­oves­ta tai vi­ras­ton- ja var­hais­kas­va­tuk­sen ovesta.

02.05.2023 19:00
Tilaajille
Liki 340 000 euroa kirkkohallitukselta Taivalkosken kirkon remonttiin, velkaa joudutaan ehkä ottamaan silti satoja tuhansia: "Ilman lainarahaa remonttia on mahdoton toteuttaa"

Liki 340 000 euroa kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta Tai­val­kos­ken kirkon re­mont­tiin, velkaa jou­du­taan ehkä ot­ta­maan silti satoja tu­han­sia: "Ilman lai­na­ra­haa re­mont­tia on mah­do­ton to­teut­taa"

20.04.2023 13:36
Tilaajille
Taivalkosken seurakunta saa Iijoen rantatilansa myynnistä yli 100 000 euroa kirkon remonttiin – seurakuntalaisten aktiivisuus viime vuonna oli ilmiömäistä, ilmenee tilinpäätöksestä

Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta saa Iijoen ran­ta­ti­lan­sa myyn­nis­tä yli 100 000 euroa kirkon re­mont­tiin – seu­ra­kun­ta­lais­ten ak­tii­vi­suus viime vuonna oli il­miö­mäis­tä, ilmenee ti­lin­pää­tök­ses­tä

14.04.2023 11:00
Tilaajille
Lääninrovastin pääsiäistervehdys: Kolmannen aamun odotuksessa on kristityn toivo
Kolumni

Lää­nin­ro­vas­tin pää­siäis­ter­veh­dys: Kol­man­nen aamun odo­tuk­ses­sa on kris­ti­tyn toivo

09.04.2023 12:00
Tilaajille
Pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla – siksi se on täynnä vertauskuvia

Pää­siäi­nen on kris­ti­kun­nan suurin juhla – siksi se on täynnä ver­taus­ku­via

09.04.2023 09:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalon pääsiäistervehdys: "Ylösnousemus tuo ilon"
Kolumni

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon pää­siäis­ter­veh­dys: "Y­lös­nou­se­mus tuo ilon"

07.04.2023 10:03
Tilaajille
Metropoliitta Elian pääsiäistervehdys: "Kristus nousi kuolleista!"
Kolumni

Met­ro­po­liit­ta Elian pää­siäis­ter­veh­dys: "K­ris­tus nousi kuol­leis­ta!"

07.04.2023 10:00
Tilaajille
Kärsimyksen kautta pääsiäiseen – Kirkkomusiikin klassikkoja ovat passiot, mutta myös virsistä löytyy kansansuosikkeja

Kär­si­myk­sen kautta pää­siäi­seen – ­Kirk­ko­mu­sii­kin klas­sik­ko­ja ovat pas­siot, mutta myös vir­sis­tä löytyy kan­san­suo­sik­ke­ja

05.04.2023 13:22
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remontin urakoitsijoita tiedossa

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mon­tin ura­koit­si­joi­ta tie­dos­sa

31.03.2023 05:00
Tilaajille
Seurakunnan tilinpäätös ylijäämäinen – Kirkollisverotulojen kertymä  ennakoitua suurempi, kaikkiaan 1,193 milj. euroa

Seu­ra­kun­nan ti­lin­pää­tös yli­jää­mäi­nen – ­Kir­kol­lis­ve­ro­tu­lo­jen kertymä en­na­koi­tua suu­rem­pi, kaik­kiaan 1,193 milj. euroa

28.03.2023 17:00
Tilaajille
Toivoa ja luottamusta arkeen – Hyvä henkinen kriisinkestävyys edistää kriiseistä toipumista
Kolumni

Toivoa ja luot­ta­mus­ta arkeen – Hyvä hen­ki­nen krii­sin­kes­tä­vyys edistää krii­seis­tä toi­pu­mis­ta

08.03.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen ensi kesän remontin urakoista tulossa uusia kilpailutuksia

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen ensi kesän re­mon­tin ura­kois­ta tulossa uusia kil­pai­lu­tuk­sia

06.03.2023 06:00
Tilaajille