Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Alkutuotanto
Uudet metka-tuet metsänomistajien haettaviksi – korvaa aiemman kemera-tuen

Uudet met­ka-tuet met­sän­omis­ta­jien haet­ta­vik­si – korvaa aiemman ke­me­ra-tuen

27.02.2024 13:20
Tilaajille
Ruokohelven paluu turvepelloille voi koittaa ilmastokamppailun myötä
Kolumni

Ruo­ko­hel­ven paluu tur­ve­pel­loil­le voi koittaa il­mas­to­kamp­pai­lun myötä

14.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin jakamia maaseudun tukia karsitaan – tukisumma putoaa 80 000 euroon

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin jakamia maa­seu­dun tukia kar­si­taan – tu­ki­sum­ma putoaa 80 000 euroon

27.01.2024 11:18
Tilaajille
Pudasjärveläiset maatilat ovat kiinnostuneita biokaasun mahdollisuuksista – Ranualle suunnitteilla oleva laitos toimii esimerkkinä

Pu­das­jär­ve­läi­set maa­ti­lat ovat kiin­nos­tu­nei­ta bio­kaa­sun mah­dol­li­suuk­sis­ta – Ra­nual­le suun­nit­teil­la oleva laitos toimii esi­merk­ki­nä

18.12.2023 05:00
Tilaajille
Satojen joulukuusten puolen hehtaarin metsä – Pauli korjaa nyt satoa Hetekylässä

Satojen jou­lu­kuus­ten puolen heh­taa­rin metsä – Pauli korjaa nyt satoa He­te­ky­läs­sä

16.12.2023 05:00
Tilaajille
" Kaikista suurin muutos on rekrytoinnin tukeminen" – Suhangon kaivoksen tuloon varaudutaan Ranualla

" ­Kai­kis­ta suurin muutos on rek­ry­toin­nin tu­ke­mi­nen" – Su­han­gon kai­vok­sen tuloon va­rau­du­taan Ra­nual­la

08.12.2023 11:00
Tilaajille
Pedot syövät poromiehen palkkaa – teurastuskausi hyvässä vauhdissa ja jalostajalla kiireisin aika

Pedot syövät po­ro­mie­hen palkkaa – teu­ras­tus­kau­si hyvässä vauh­dis­sa ja ja­los­ta­jal­la kii­rei­sin aika

16.11.2023 17:56 1
Tilaajille
Maatilat vähenevät, mutta tuotannon määrä säilyy – Pudasjärvellä lypsykarjatilojen määrä on puolittunut kymmenessä vuodessa

Maa­ti­lat vä­he­ne­vät, mutta tuo­tan­non määrä säilyy – Pu­das­jär­vel­lä lyp­sy­kar­ja­ti­lo­jen määrä on puo­lit­tu­nut kym­me­nes­sä vuo­des­sa

31.10.2023 07:16
Tilaajille
Kun laki muuttuu, pitääkö tarhaporoille olla vettä tarjolla koko ajan, entä mikä on pysyvä pitopaikka? – "Normaali talvi ei ole poikkeustilanne"

Kun laki muut­tuu, pitääkö tar­ha­po­roil­le olla vettä tar­jol­la koko ajan, entä mikä on pysyvä pi­to­paik­ka? – "­Nor­maa­li talvi ei ole poik­keus­ti­lan­ne"

20.10.2023 11:00
Tilaajille
Pienyrittäjyys syntyi alun perin maa- ja metsätiloilla – viljelijöiden yrittäjähengen asemesta puhumme heidän ahdingostaan
Kolumni

Pien­yrit­tä­jyys syntyi alun perin maa- ja met­sä­ti­loil­la – vil­je­li­jöi­den yrit­tä­jä­hen­gen ase­mes­ta puhumme heidän ah­din­gos­taan

20.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Ranualle on nousemassa Suomen suurin maatilojen omistama biokaasulaitos – "Eiköhän perustajat löydy"

Ra­nual­le on nou­se­mas­sa Suomen suurin maa­ti­lo­jen omis­ta­ma bio­kaa­su­lai­tos – "Ei­kö­hän pe­rus­ta­jat löydy"

03.09.2023 09:00
Tilaajille
Peltotukien hakemusta ehtii vielä korjata ja täydentää – osalla maatiloista tukia vielä hakematta

Pel­to­tu­kien ha­ke­mus­ta ehtii vielä korjata ja täy­den­tää – osalla maa­ti­lois­ta tukia vielä ha­ke­mat­ta

31.08.2023 12:00
Tilaajille
Hallituksen metsäohjelma ansaitsisi mahdollisuuden – Metsänomistajan kannalta hallituksen ohjelmaan sisältyy paljon hyviä kirjauksia
Kolumni

Hal­li­tuk­sen met­sä­oh­jel­ma an­sait­si­si mah­dol­li­suu­den – Met­sän­omis­ta­jan kan­nal­ta hal­li­tuk­sen oh­jel­maan si­säl­tyy paljon hyviä kir­jauk­sia

16.08.2023 12:14 1
Tilaajille
Hillan hinta halpeni kymppiin –  Kokenut hillastaja: "Sukupolvi, joille olen toimittanut hillaa vuosikymmenet, alkaa nyt hävitä"

Hillan hinta halpeni kymp­piin – Kokenut hil­las­ta­ja: "Su­ku­pol­vi, joille olen toi­mit­ta­nut hillaa vuo­si­kym­me­net, alkaa nyt hävitä"

29.07.2023 14:05
Tilaajille
Taimikonhoidon rästit vähentyneet –  " Osittain luonnollisista syistä: hoitamattomat taimikot ja nuoret ylitiheydestä kärsineet riukuvaiheen metsät ovat varttuneet järeämmiksi"

Tai­mi­kon­hoi­don rästit vä­hen­ty­neet –  " Osit­tain luon­nol­li­sis­ta syistä: hoi­ta­mat­to­mat tai­mi­kot ja nuoret yli­ti­hey­des­tä kär­si­neet riu­ku­vai­heen metsät ovat vart­tu­neet jä­reäm­mik­si"

27.07.2023 16:39
Tilaajille
Tutkimuslaitos: Puun myyntihintojen odotetaan tasaantuvan loppuvuodesta– alkuvuosi oli vilkas puumarkkinoilla ja nosti hintoja

Tut­ki­mus­lai­tos: Puun myyn­ti­hin­to­jen odo­te­taan ta­saan­tu­van lop­pu­vuo­des­ta– al­ku­vuo­si oli vilkas puu­mark­ki­noil­la ja nosti hintoja

26.07.2023 14:07
Tilaajille
On porotalouksia, jotka hoitavat velvollisuudet, mutta ...
Mielipidekirjoitus

On po­ro­ta­louk­sia, jotka hoi­ta­vat vel­vol­li­suu­det, mutta ...

21.07.2023 09:21 2
Saamelaiskäräjät: Porotuholain mukaiset korvaukset pitää maksaa myös niissä paliskunnissa, joissa poroja on ollut liikaa

Saa­me­lais­kä­rä­jät: Po­ro­tu­ho­lain mu­kai­set kor­vauk­set pitää maksaa myös niissä pa­lis­kun­nis­sa, joissa poroja on ollut liikaa

06.07.2023 07:30
Tilaajille
Näin EU tarkkailee tukiaisia saaneita peltoja satelliiteista –  "Tarkastuspyyntö tulee suoraan kännykkään. Ellei viestiin reagoi, viljelijän tulkitaan hyväksyvän satelliittiin näkyvän tiedon"

Näin EU tark­kai­lee tu­kiai­sia saa­nei­ta peltoja sa­tel­lii­teis­ta –  "Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee suoraan kän­nyk­kään. Ellei vies­tiin reagoi, vil­je­li­jän tul­ki­taan hy­väk­sy­vän sa­tel­liit­tiin näkyvän tiedon"

27.04.2023 12:00
Tilaajille
Puun vienti Suomesta ulkomaille kasvoi – metsätuhoista menetyksiä

Puun vienti Suo­mes­ta ul­ko­mail­le kasvoi – met­sä­tu­hois­ta me­ne­tyk­siä

13.04.2023 14:56
Tilaajille